Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2023 10.15

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta arvopapereiden määritystoiminnan sääntelyn muuttamisesta

U 121/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Finanssineuvos Risto Koponen, p. +35 8295530355
Asia
Euroopan komissio antoi 7.12.2022: i) tiedonannon tiestä vahvempaan EU:n arvopaperien määritystoimintaan; ii) ehdotuksen Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetukseksi asetusten (EU) No 648/2012, (EU) No 575/2013 ja (EU) 2017/1131 muuttamisesta kolmansiin maihin sijoittuneisiin keskusvastapuoliin liittyvien riskien vähentämiseksi sekä EU:n määritysmarkkinan tehostamiseksi; ja iii) ehdotuksen Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiiviksi direktiivien 2009/65/EU, 2013/36/EU ja (EU) 2019/2034 muuttamisesta keskusvastapuolten keskittymisriskeihin ja johdannaissopimusten vastapuoliriskeihin liittyen. Ehdotusten tarkoituksena on varmistaa, että EU:lla on turvalliset, kriisinsietokykyiset ja kilpailulliset keskusvastapuolimääritysmarkkinat, mikä edistää pääomamarkkinaunionia ja vahvistaa EU:n strategista autonomiaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sääntelyehdotuksilla on yleisesti myönteinen vaikutus, sillä ne lisäävät EU:n keskusvastapuolten houkuttelevuutta ja turvaavat EU:n rahoitusvakauden. Ehdotukset myös vähentävät liiallista riippuvuutta kolmansien maiden keskusvastapuolista ja myötävaikuttavat pääomamarkkinaunionin syventämiseen. EU:n keskusvastapuolet hyötyvät muun muassa nykyisten ja uusien osallistujien lisääntyneistä määritysvirroista. Sääntelyehdotukset antavat mahdollisuuden tuoda markkinoille uusia tuotteita ja mukauttaa riskimalleja nykyistä nopeammin. Määritysosapuolet hyötyvät keskusvastapuolten laajemmasta palveluntarjonnasta, suuremmasta valinnanvarasta keskusvastapuolten käytössä ja määrityskustannusten alenemisesta. Määritysosapuolille voi syntyä kustannuksia muun muassa aktiivisen tilin vaatimuksesta. Asiakkaat hyötyvät lisääntyneestä valinnanvarasta ja kilpailusta keskusvastapuolten välillä sekä siitä, että EU-keskusvastapuolten palvelut ja vakuusvaatimusten muuttumisesta läpinäkyvämmäksi. Asiakkaille voi koitua kuluja aktiivisen tilin vaatimuksesta. Vaikutukset kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin olisivat rajalliset, mutta ylipäänsä myönteiset. Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille asetetaan kuitenkin tiukkoja aikarajoja tietyille toimille ja niille voi syntyä kustannuksia uusista raportointivelvollisuuksista ja osallistumisesta yhteisiin valvontaryhmiin. Valvonnan siirtäminen EU-painotteisemmaksi vähentää kansallisten viranomaisten toimivaltuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen