Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Ukrainan sekä Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisistä väliaikaisista maanteiden tavaraliikennesopimuksista ja voimassaolon jatkamisesta

U 123/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342124
Asia
Euroopan komissio antoi 6 huhtikuuta 2022 suositukset neuvoston päätöksiksi antaa luvan aloittaa neuvottelut EU:n ja Ukrainan sekä EU:n ja Moldovan tasavallan välisiksi maanteiden tavaraliikennettä koskeviksi sopimuksiksi. Asiasta toimitettiin eduskunnalle E-kirje (E 59/2022 vp). Nyt käsittelyssä on 2 helmikuuta 2023 annettu ehdotus EU:n puolesta neuvoston päätökseksi (COM(2023) 46 final) EU:n ja Ukrainan välisen maanteiden tavaraliikennesopimuksen voimassaolon jatkamiseksi sekä sekakomitean työjärjestyksen vahvistamiseksi. Ehdotus vastaa 12 joulukuuta 2022 EU:n puolesta annettua neuvoston päätöstä (EU) 2022/2517 EU:n ja Moldovan tasavallan välisen maanteiden tavaraliikennesopimuksen voimassaolon jatkamisesta sekä sekakomitean työjärjestyksen vahvistamisesta. EU:n ja Ukrainan välinen sopimus on voimassa 30 kesäkuuta 2023 saakka. EU:n ja Ukrainan välisen tavaraliikennesopimuksen voimassaoloa on ehdotettu jatkettavan 30 päivään kesäkuuta 2024 saakka. Ehdotus on tarkoitus hyväksyä neuvostossa 10 päivänä maaliskuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Rajoitetuilla ja väliaikaisilla maanteiden tavaraliikennesopimuksilla ei ole arvioitu olevan suoria taloudellisia vaikutuksia Suomeen ja muutkin vaikutukset Suomeen ovat vähäisiä. Myöskään ehdotuksella sopimuksen jatkamiseksi ei arvioida juurikaan olevan vaikutuksia Suomeen. Sopimukset ovat helpottaneet Ukrainan maataloustuotteiden vientiä sekä myös vientiä EU:sta Ukrainaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen