Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien muuttamisesta uusille raskaille ajoneuvoille (raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetus)

U 128/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ylitarkastaja, esittelijä Sara Österberg, p. +35 8295342041
Asia
Asetusehdotus koskee uusia EU:ssa ensirekisteröitäviä raskaita ajoneuvoja ja sen tavoitteet velvoittavat ajoneuvovalmistajia, jotka saattavat EU:ssa markkinoille raskasta kalustoa. Komission ehdotuksessa asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin busseihin, uusiin kuorma-autoryhmiin ja perävaunuihin. Komission ehdotuksen mukaan valmistajien CO2-raja-arvoja kiristettäisiin niin, että EU:n tasolla vuodesta 2030 lähtien uusien raskaiden ajoneuvojen päästöt vähenisivät 45 prosenttia, vuodesta 2035 lähtien 65 prosenttia ja vuodesta 2040 lähtien 90 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Lisäksi kaikkien uusien kaupunkibussien olisi EU:ssa oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Kunnianhimoiset raja-arvot edistävät nollapäästöisten ja entistä energiatehokkaampien ajoneuvojen valmistamista ja siten parantavat niiden mallivalikoimaa sekä saatavuutta myös Suomessa. Esitys auttaa myös kansallisen ajoneuvokannan uudistamisessa ja Suomen kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen