Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamisesta (gigabitti-infrastruktuurisäädös)

U 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Hallitussihteeri, esittelijä Iida Huhtanen, p. 029 5342613
Asia
Euroopan komissio antoi 23.2.2023 ehdotuksen (COM(2023) 94 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keinoista, joilla vähennettäisiin gigabitin sähköisten verkkojen asennuksesta aiheutuvia kustannuksia ja kumottaisiin parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/61/EU (ns. yhteisrakentamisdirektiivi). Komission ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on helpottaa viestintäverkkojen rakentamista, jotta saavutettaisiin EU:n tavoite mahdollistaa erittäin suuren kapasiteetin (yhden gigabitin) yhteydet EU-alueella vuoteen 2030 mennessä. Yhteisrakentamisdirektiivin tavoite 30Mbit/s yh-teydestä on EU:ssa saavutettu (90,1 % vuonna 2021). Asetusta sovellettaisiin erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin ja se kannustaa niiden käyttöönottoon edistämällä olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja mahdollistamalla uuden fyysisen infrastruktuurin nopeampi ja edullisempi sekä tehokkaampi käyttöönotto muun muassa yhteisrakentamisen keinoin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksen arvioidaan nopeuttavan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen rakentamista sekä aikaansaavan kustannussäästöjä verkon ylläpitäjille. Toisaalta asetusehdotuksen vaatimukset, kuten keskitetty tietopiste ja lupamenettelyiden kehittäminen, vaativat viranomaisilta järjestelmäkehitystä ja lisää henkilöresursseja. Kumoutuva yhteisrakentamisdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetulla lailla (276/2016; yhteisrakentamislaki). Kansallinen lainsäädäntö tulisi muuttaa vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen