Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös)

U 6/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, p. +35 8295047189
Asia
Euroopan komissio antoi 16.3.2023 ehdotuksen (COM(2023) 161 final), jonka tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa rakennetaan nopeasti lisää niiden teknologioiden, laitteiden ja komponenttien valmistuskapasiteettia, joita tarvitaan hiilineutraalin edullisen energian tuottamiseksi energiaintensiivisille teollisuudenaloille. Ehdotuksen tavoitteena on rakentaa 40 prosentin tuotantokapasiteetti vuoteen 2030 mennessä strategisten nettonollateknologioiden vuosittaisesta tarpeesta Euroopassa. Ehdotuksessa säädettäisiin esimerkiksi hallinnollisista menettelyistä ja lupien myöntämisprosessien sujuvoittamisesta sekä strategisten nettonollahankkeiden määrittelystä. Ehdotuksessa säädettäisiin myös esimerkiksi toimenpiteistä hiilidioksidin talteenottokapasiteetin lisäämiseksi, julkisten hankintojen kestävyys- ja häiriönsietokykyvaikutuksista, huutokaupoista, ammattitaitoisen työvoiman varmistamisesta, sääntelyn testiympäristöistä sekä Euroopan nettonollafoorumin perustamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Komission tavoitteena on, että säädösten avulla yritysten työpaikkoja luovat investoinnit EU-alueella lisääntyvät, mikä Suomessa toteutuessaan tuottaisi myönteisiä taloudellisia vaikutuksia tulo- ja yhteisöveroina. Tuotannon siirtäminen Eurooppaan voi nostaa laitteiden ja komponenttien valmistuskustannuksia ja edelleen niiden hintoja. Komission ehdotuksella olisi taloudellisia vaikutuksia kansallisille viranomaisille erityisesti keskitetyn asiointipisteen johdosta. Alustavan arvion mukaan asetusehdotuksella on vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön koskien esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta. Ehdotuksen myötä toimivaltaisille viranomaisille osoitettaisiin uusia tehtäviä, joita olisivat ainakin keskitetylle yhteysviranomaiselle osoitettu velvoite lupaprosessin kokonaisvaltaisesta koordinaatiosta sekä raportointivelvoitteet komissiolle esimerkiksi strategisista hankkeista ja niiden luvituksesta sekä hiilidioksidin varastoinnista. Ehdotuksen julkisia hankintoja koskevat määräykset toisivat hankintaviranomaisille uusia velvoitteita tarjousten laadulliseen vertailuun. Vaatimukset lupamenettelyjen nopeuttamisesta voivat vaatia lisäresursseja lupamenettelyjen toimivaltaisille viranomaisille ja tuomioistuimille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen