Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

U 5/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Johtava asiantuntija, esittelijä Esa Aaltonen, p. 029 5342107
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2023) 178 final) vahvistettaisiin EU-markkinoille saatettavien liikkuvien työkoneiden tieliikennekäytön turvallisuutta koskevat tekniset vaatimukset sekä tällaisten koneiden EU-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset säännökset sekä EU-tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien liikkuvien työkoneiden markkinavalvontaa koskevat säännöt ja menettelyt. Ehdotuksen tavoitteena on lujittaa liikkuvien työkoneiden EU-sisämarkkinoita ja varmistaa samalla liikenneturvallisuuden korkea taso.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Yhtenäistetyt hyväksyntäsäännöt yksinkertaistaisivat liikkuvien työkoneiden valmistajia koskevia sääntelyvaatimuksia vähentäen hyväksynnästä koituvia kustannuksia ja nopeuttaisivat tuotteiden pääsyä markkinoille. Yhtenäistetyt hyväksyntäsäännöt myös helpottaisivat liikkuvien työkoneiden käyttöä eri EU-maissa ja lisäävät liikenneturvallisuutta, sillä liikkuvia työkoneita käytetään osin myös muun liikenteen seassa. Jäsenvaltioiden olisi perustettava tai nimettävä viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevissa kysymyksissä asetuksen mukaisesti. Ehdotuksen kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi muutoksia ainakin kansalliseen ajoneuvolakiin. Kokonaisuutena muutos voi aiheuttaa maltillisesti lisää tehtäviä viranomaisille erityisesti Liikenne- ja viestintävirastolle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen