Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (SER-direktiivi)

U 11/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Erityisasiantuntija Jouni Nissinen, p. 050 3255976
Asia
Euroopan komissio antoi 7. helmikuuta 2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (SER-direktiivi) muuttamisesta (COM(2023) 63 final). Muutostarpeen taustalla on EU:n tuomioistuimen tuomio C-181/20, jonka mukaan SER-direktiivissä on säädetty taannehtivasta vaikutuksesta erityisesti koskien aurinkopaneeleita, mikä ei ole oikeusvarmuuden kannalta perusteltavissa, ja siksi kyseiset direktiivin kohdat on kumottava. Ehdotetulla tarkistuksella selvennetään, mistä alkaen aurinkopaneelien ja elokuusta 2018 alkaen SER-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on rahoitettava kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollosta aiheutuvat kustannukset.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Käsittelyssä olevan SER-direktiivin muutoksen vaikutus voi kansallisesti ulottua tuottajavastuuta koskevaan sääntelyyn, Suomessa etenkin jätelain (646/2011) 46 §:n 2 momenttiin. Tämä selviää tarkemmin, kun direktiivimuutos on saanut lopullisen muotonsa. EU:n muuhun sääntelyyn tällä muutoksella on vain pieni vaikutus. Komissio ei ole tehnyt direktiivimuutoksesta ympäristövaikutusten arviointia, koska se katsoo, että on välttämätöntä muuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin nyt käsittelyssä olevia artikloja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti. Kansallisesti kyseeseen tulevat vähäisten yksityistaloudellisten vaikutusten lisäksi luultavasti korkeintaan pienet muutokset sähkö- ja elektroniikkaromun keräysketjussa, joten ehdotuksesta ei kaikella todennäköisyydellä synny mainittavia ympäristövaikutuksia. Ehdotettu direktiivi vaatii kansallista toimeenpanoa jätelain ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) kautta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen