Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rikosoikeudellisten menettelyjen siirtämisestä

U 14/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Joni Korpinen, p. 029 5150012
Asia
Ehdotettu asetus (KOM(2023) 185 lopullinen) koskee rikosoikeudellisten menettelyjen siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen, jotta rikos voitaisiin tutkia tai siitä nostaa syyte siihen parhaiten soveltuvassa jäsenvaltiossa. Rikosoikeudellisen menettelyn siirtämisestä ei ole tällä hetkellä erillistä EU:n tason säädöstä. Jäsenvaltiot siirtävät nykyisin rikosoikeudellisia menettelyjä välillään käyttäen erilaisia oikeudellisia välineitä, joilla ei ole yhdenmukaista oikeudellista kehystä kaikkialla EU:ssa. Ehdotuksen tavoitteena on säätää EU:ssa yhteiset säännöt, joiden mukaisesti rikosoikeudellinen menettely voidaan siirtää jäsenvaltiosta toiseen, jotta rajat ylittävää rikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti ja varmistaa, että rikos tutkitaan tai siitä nostetaan syyte siihen parhaiten soveltuvassa jäsenvaltiossa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella säädettäisiin EU:ssa yhteiset säännöt, joiden mukaisesti rikosoikeudellinen menettely voitaisiin siirtää jäsenvaltiosta toiseen. Asetusehdotuksella olisi alustavan arvion perusteella mahdollisesti vaikutuksia myös kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi asetusehdotuksella olisi mahdollisia taloudellisia vaikutuksia, jotka liittyisivät toimivaltaisten viranomaisten kouluttamiseen, menettelyjen siirtämiseen koskeviin käännöskustannuksiin sekä tarvittaviin asetukseen liittyviin tietojärjestelmämukautuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen