Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kybersolidaarisuussäädös ja kyberturvallisuusasetuksen muuttaminen)

U 20/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Emma Hokkanen, p. 029 5342106
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2023) 209 final) perustettaisiin eurooppalainen turvaoperaatiokeskusten infrastruktuuri (eurooppalainen kybersuojakilpi), kyberhätätilanteiden mekanismi sekä kyberhäiriöiden jälkitarkastelumekanismi. Kybersolidaarisuusasetuksella muutettaisiin myös asetusta (EU) 2021/694 Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta, sillä kybersuojakilpeä ja kyberhätätilanteiden mekanismia esitetään tuettavaksi Digitaalinen Eurooppa -rahoituksesta. Komissio myös ehdottaa (COM(2023) 208 final) kyberturvallisuusasetuksen muuttamista niin, että tietoturvapalveluntarjoajat tulisivat asetuksen soveltamisalaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus voisi nopeuttaa kyberuhkien havainnointia sekä kyberhäiriötilanteisiin reagointia jäsenmaissa. Suomi voisi pyytää Euroopan kyberhätätilanteiden mekanismista tukea kyberhäiriöiden hallintaan tai ennakolliseen varautumistestaukseen. Tietoturvapalveluiden sertifiointi voisi parantaa tietoturvapalveluiden laatua ja turvallisuutta. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä viranomaiseen sijoitettu kansallinen turvaoperaatiokeskus (SOC). Ehdotuksen kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi mahdollisesti muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksella on valtiontaloudellisia vaikutuksia lisääntyvien viranomaistehtävien myötä. Sillä on taloudellisia vaikutuksia myös yrityksille ja kotitalouksille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen