Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (perävaunuilla varustettujen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöluokat)

U 17/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Johtava asiantuntija, esittelijä Juha Tervonen, p. 029 5342070
Asia
Direktiiviehdotuksella COM (2023) 189 final annettaisiin eurovinjettidirektiiviin 1999/62/EY täydentävät säännöt tehokkaimmilla perävaunuilla varustetuilta ajoneuvoyhdistelmiltä perittyjen hiilidioksidipäästöihin perustuvien tiemaksujen alentamisesta. Samalla säädettäisiin rekisteröintitodistuksissa ja sähköisissä tiemaksujärjestelmissä esitettävistä perävaunujen ja ajoneuvoyhdistelmien tehokkuutta koskevista tiedoista direktiiveissä 1999/37/EY ja (EU) 2019/520. Ehdotuksen tavoitteena on vauhdittaa raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähenemistä ja unionin ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Suomessa ei tällä hetkellä ole tiemaksulainsäädäntöä, jota tulisi muuttaa ehdotuksen vuoksi. Lyhyellä aikavälillä ehdotus ei muodostaisi ajoneuvoyhdistelmille tehokkuuskannustinta Suomen sisäisessä liikenteessä. Ehdotus voisi hyödyttää Suomen tiekuljetusten päästövähennyksiä välillisesti eurooppalaisen perävaunumarkkinan kautta ja ehdotus voisi alentaa hieman Suomea palvelevien tiekuljetusten kustannuksia eurooppalaisilla maksullisilla tieverkoilla. Mikäli Suomessa otettaisiin käyttöön raskaan tavaraliikenteen tiemaksu, olisi komission ehdotuksella merkitystä maksun hiilidioksidiperusteisten porrastusten osalta. Taloudellinen kannustin voisi ohjata tehokkaiden perävaunujen käyttöön myös Suomen tieverkolla. Vaikutuksia on mahdollista arvioida vasta mahdollisen maksun suunnittelun yhteydessä. Ehdotus edellyttäisi joka tapauksessa lisätä perävaunujen ja ajoneuvoyhdistelmien tehokkuutta koskevia tietovaatimuksia rekisteröintitodistuksia ja sähköisiä tiemaksujärjestelmiä koskeviin kansallisiin lakeihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen