Valtioneuvoston kirjelmä PLM/2023/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2023 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusteollisuuden ampumatarviketuotannon tukemisesta (ASAP)

U 15/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Tommi Nordberg, p. 029 5140024
Asia
Komissio julkaisi 3.5.2023 uuden puolustusteollisuuden ampumatarvikkeidentuotantoa koskevan asetusehdotuksen (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Asetus olisi tilapäinen ja voimassa vuoteen 2025 asti. Asetuksen tavoitteena on kasvattaa eurooppalaisen puolustusteollisuuden nykyistä tuotantokapasiteettia ja avata tunnistettuja pullonkauloja. Rahoitusvälineellä halutaan vastata ammusten ja ohjusten lisääntyneeseen kysyntään sekä edistää ammustoimituksia Ukrainaan ja nopeuttaa kansallisten ampumatarvikevarastojen täydentämistä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Rahoitusvälineen budjetiksi esitetään 500 miljoonaa euroa. Euroopan puolustusrahastosta (EDF) siirrettäisiin 260 miljoonaa euroa ja valmisteilla olevasta, yhteishankintoja koskevasta, EDIRPA-välineestä 240 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen