Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle satunnaisen linja-autoliikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikoja koskevista erityissäännöistä

U 19/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342124
Asia
Euroopan komissio antoi 24 toukokuuta 2023 ehdotuksen COM(2023) 256 final Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta satunnaisessa henkilöliikenteessä noudatettavien, vähimmäistaukoja ja vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevien vähimmäisvaatimusten osalta. Komission aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi ajo- ja lepoaika-asetuksen (EU) 561/2006 4, 7 ja 8 artikloita koskien uusia joustoja kuljettajien päivittäisten taukojen jakamiseen sekä tiettyjä vuorokausi- ja viikkolepoaikapoikkeuksia kansallisessa ja kansainvälisessä satunnaisessa henkilöliikenteessä (tilausajoliikenne). Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa tehokkaat ja laadukkaat satunnaisen linja-autoliikenteen palvelut sekä parantaa kuljettajien työoloja. Lisäksi tavoitteena on varmistaa taukojen ja lepoaikojen joustavampi jakautuminen sekä edistää kansainvälisen ja kotimaisen satunnaisen linja-autoliikenteen yhdenvertaista kohtelua.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetuilla joustoilla arvioidaan olevan monia positiivisia vaikutuksia satunnaista linja-autoliikennettä harjoittaville yrityksille sekä matkustajille. Myös kuljettajille arvioidaan koituvan positiivisia vaikutuksia joustavampien taukojen ja lepoaikojen osalta, vaikka etenkin päivittäisten taukojen jakamisessa on työ- ja liikenneturvallisuuden kannalta myös riskitekijöitä. Viranomaisvalvonnan kannalta ajo- ja lepo-aikapoikkeukset ovat hankalia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen