Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston päätöksen 2009/917/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin

U 16/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, p. 029 5530041
Asia
Komissio antoi 15.5.2023 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston päätöksen 2009/917/YOS (tullitietojärjestelmäpäätös) muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin (COM(2023) 244 final). Ehdotuksen tarkoituksena on saattaa tullitietojärjestelmäpäätöksen tietosuojasäännöt rikosasioiden tietoturvadirektiivissä (EU) 2016/680 vahvistettujen periaatteiden ja sääntöjen mukaisiksi vahvan ja johdonmukaisen henkilötietojen suojaa koskevan kehyksen luomiseksi unioniin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus vahvistaisi EU:n tullihallintojen lainvalvontatarkoituksessa käsittelemien henkilötietojen suojaa saattamalla sen yhdenmukaiseksi unionin henkilötietojen suojaa koskevan yleisen lainsäädännön kanssa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen