Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi nimenomaisten ympäristöväitteiden perustelemisesta ja esittämisestä (Viherväitteitä koskeva direktiivi)

U 25/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Ympäristöneuvos Taina Nikula, p. +35 8295250202
Asia
Euroopan komissio antoi 22 maaliskuuta 2023 ehdotuksen COM(2023)166 final direktiiviksi viherväitteistä. Sitä sovellettaisiin nimenomaisiin ympäristöväittämiin, joita elinkeinonharjoittajat esittävät tuotteista, palveluista tai omasta toiminnastaan kuluttajakaupassa. Viherväitteitä koskeva direktiivi velvoittaa yritykset perustamaan ympäristöväitteensä tieteelliseen näyttöön. Väittämissä on otettava huomioon tuotteen koko elinkaari sekä keskeiset ympäristövaikutukset ja ne tulee todentaa kolmannella osapuolella ennen kuin yritys esittää ympäristöväittämän tuotteesta, palvelusta tai omasta toiminnasta. Jatkossa vain EU:n laajuiset, hyväksytyt ympäristömerkit olisivat sallittuja. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansallinen toimivaltainen viranomainen tai viranomaisia, jotka vastaavat direktiivin toimeenpanosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiivi toteutuessaan toisi selkeyttä ja yhtenäisyyttä vihreiden väitteiden esittämiseen sekä ehkäisisi ennalta harhaanjohtavaa markkinointia. Direktiivin odotetaan tasapuolistavan yritysten välisiä toimintaedellytyksiä sekä auttavan kuluttajia tekemään valintoja. Ehdotus tukee tavoitetta merkittävästi vähentää EU:ssa käytettyjen tuotteiden ympäristöjalanjälkeä ja edistää EU:n ilmastoneutraalisuustavoitetta. Ehdotetusta direktiivistä tässä muodossa seuraisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivin sisältämä sääntely olisi pääosin toteutettava lain tasolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen