Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pesuaineista ja pinta-aktiivisista aineista, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 648/2004 kumoamisesta (pesuaineasetus)

U 24/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Ympäristöneuvos Taina Nikula, p. +35 8295250202
Asia
Euroopan komissio antoi 28.4.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pesuaineista ja pinta-aktiivisista aineista, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamiseksi ja asetuksen (EY) N:o 648/2004 kumoamiseksi (COM(2023) 217 final). Ehdotuksessa säilytetään ennallaan pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuusvaatimukset sekä kuluttajille tarkoitettujen pyykinpesuaineiden ja konetiskiaineiden fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuutta koskevat rajoitukset. Asetukseen sisällytettäisiin mikro-organismeja sisältävät pesuaineet, ja niille asetettaisiin turvallisuusvaatimuksia. Merkintävaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja vaarallisten pesuaineiden osalta luovuttaisiin ainesosaluettelon käytöstä. Vaatimus, jonka mukaan valmistajien on oltava sijoittautuneita EU:hun, poistettaisiin. Pesuaineen tai pinta-aktiivisen aineen vaatimuksenmukaisuusvakuutus korvattaisiin tuotepassilla. Lisäksi otettaisiin käyttöön CE-merkintä pesuaineille ja pinta-aktiivisille aineille ja helpotettaisiin pesuaineiden täyttömyyntiä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus olisi kansallisesti suoraan sovellettavaa oikeutta eikä sillä alustavan arvioin mukaan olisi lainsäädännöllisiä vaikutuksia. Komission vaikutustenarvioinnissa todetaan, että ehdotettu asetus keventäisi toimialan taakkaa ja toisi kustannussäästöjä. Mikrobipuhdistusaineiden riskinhallintavaatimusten odotetaan kuitenkin tuovan hieman lisäkustannuksia yrityksille. Asetusehdotuksen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia viranomaistyöhön tai lisäresurssitarpeita. Täyttömyynnin mahdollistaminen ja digitalisaation edistäminen vähentäisivät ympäristövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen