Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien ja asetuksen muuttamiseksi pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittämisestä

U 21/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi, p. +35 8295530210
Asia
Euroopan komissio on antanut pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittämiseksi 18.4.2023 neljä erillistä lainsäädäntöehdotusta, joilla muutettaisiin elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä 2014/59/EU, EU:n kriisinratkaisuasetusta (EU) 806/2014 ja talletussuojadirektiiviä 2014/49/EU sekä muutospakettia koskevan tiedonannon. Valtioneuvoston kirjelmä koskisi tätä kokonaisuutta. Ehdotuksessa esitetään, että kriisinratkaisumenettelyn soveltamisalaa laajennettaisiin aiempaa useampiin pankkeihin. Lisäksi kansallisten talletussuojarahastojen käyttötapoja kriisinratkaisussa sekä talletussuojarahastosta käytettävissä olevaa euromäärää ehdotetaan laajennettavan merkittävästi aiempaan verrattuna. Pankkien velkojien maksunsaantijärjestystä ehdotetaan muutettavan siten, että kaikki tallettajat olisivat jatkossa samalla etusijalla maksunsaantijärjestyksessä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotukset vaikuttaisivat siten, että yhä useamman pankin ongelmatilanne hoidettaisiin kriisinratkaisumenettelyssä kansallisen maksukyvyttömyysmenettelyn sijaan. Ehdotusten mukaan kansallisia talletussuojarahastoja voitaisiin käyttää uudella tavalla sekä aiempaa enemmän erilaisiin toimiin pankin ongelmatilanteiden yhteydessä. Jos talletussuojarahastoa olisi tarve käyttää ja sitä käytettäisiin muutosten johdosta aiempaa enemmän, tämä voisi lisätä tarvetta kartuttaa uudelleen talletussuojarahaston varoja, ja siten lisätä maksurasitetta pankeille. Maksunsaantijärjestyksen muutoksella voi olla vaikutusta myös velkainstrumenttien markkinoihin ja pankkien varainhankintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen