Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieinfrastruktuurin ratakapasiteetin käytöstä yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella direktiivin 2012/34/EU muuttamiseksi ja asetuksen (EU) 913/2010 kumoamiseksi

U 30/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Yksikön johtaja, viestintäneuvos Emil Asp, p. 029 5342498
Asia
Asetusehdotuksella uudistettaisiin ratakapasiteetin hallinnan lainsäädäntökehystä niin, että ratakapasiteetin hallinnasta ja jakamisesta tulisi nykyistä suunnitelmallisempaa. Tällä tavoitellaan sitä, että niukka ratakapasiteetti saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi pyritään varautumaan paremmin erilaisiin rataverkon häiriö- ja kriisitilanteisiin. Myös ratakapasiteetin jakamista ja palvelupaikkojen kapasiteetin jakamista pyrittäisiin sovittamaan yhteen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Euroopan komissio on arvioinut, että ehdotetun mukaisella sääntelyllä rataverkolle voitaisiin saada neljä prosenttia lisää ratakapasiteettia rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteen harjoittamista varten. Rahassa arvioituna tehostunut ratakapasiteetin tehokkaampi käyttö voisi tuoda komission arvion mukaan noin 2,5 miljardin euron hyödyn. Koska Suomen rataverkko on erillään muun Euroopan unionin rataverkosta ja myös raideleveys poikkeaa EU:n standardiraideleveydestä, unionitasolla laskettuja hyötyjä ei voi kuitenkaan sellaisenaan suhteuttaa Suomen olosuhteisiin ja vaikutukset voivat jäädä vähäiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen