Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista annetun direktiivin 2009/18/EY muuttamisesta (meriliikenneonnettomuustutkintadirektiivi)

U 28/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, p. 029 5150292
Asia
Komissio antoi 1.6.2023 niin sanotun meriliikennepaketin, jossa ehdotetaan viiden säädöksen tarkistamista meriturvallisuutta ja aluksista aiheutuvien päästöjen ehkäisemistä koskevien EU:n sääntöjen nykyaikaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:lla on tarvittavat välineet, joilla voidaan edistää puhdasta ja modernia merenkulkua. Meriliikennepaketin tavoitteena on varmistaa, että EU:n merenkulkuala toimii tarkoituksenmukaisesti ja pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin. Muutettavaksi ehdotetun meriliikenneonnettomuustutkintadirektiivin tarkoituksena on luoda puitteet meriliikenneonnettomuuksien tutkinnalle ja tätä kautta parantaa merenkulun turvallisuutta ja suojata merenkulun ympäristöä. Ehdotuksen (COM(2023) 270 final) yleisenä tavoitteena on edelleen parantaa merenkulun turvallisuutta ja merenkulun ympäristön suojaamista. Ehdotuksen tavoitteena on myös huomioida merenkulun turvallisuusasioissa tapahtunut kansainvälinen kehitys mm. tarkistamalla EU-tason sääntelyä siten, että se huomioi kansainvälisessä oikeudessa tapahtuneet muutokset.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Alustavan arvion mukaan ehdotuksen mahdolliset vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön jäisivät vähäisiksi. Direktiivillä voisi olla vaikutuksia Onnettomuustutkintakeskukselle järjestelmäkustannusten muodossa, mutta alustavan arvion mukaan tällaiset kustannukset eivät olisi kokoluokaltaan merkittäviä. Ehdotuksen taloudellisten vaikutusten arviointia jatketaan neuvottelujen yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen