Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista, myös rikosoikeudellisista seuraamuksista, annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta

U 33/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Niina Honkasalo, p. 029 5342027
Asia
Ehdotus sisältää neljä keskeistä muutosta nykyiseen direktiiviin: 1) soveltamisalan laajennuksen öljyistä ja haitallisista nestemäisistä aineista kaikkiin MARPOL-yleissopimuksen kieltämiin aluspäästöihin veteen; 2) pakokaasujen puhdistusjärjestelmien eli nk. rikkipesureiden jäämien päästökiellon; 3) seuraamusjärjestelmän tehostamiseen pyrkivät muutokset eli velvoitteen säätää kansallisesti hallinnollisista seuraamuksista ja 4) toimeenpanon muun tehostamisen, kuten jäsenvaltioiden välisen viranomaisyhteistyön tiivistämistä ja tietojärjestelmiä koskevat muutokset.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Ehdotetut viranomaistehtävät, jotka koskevat seuraamusten määräämistä sekä aluspäästöjä koskevien tietojen raportointia ja tarkastuksia, lisäisivät viranomaisten tehtäviä Liikenne- ja viestintävirastossa ja Rajavartiolaitoksessa. Tietojenvaihtoa koskevat ehdotukset edellyttäisivät nykyistä tehokkaampaa viranomaisvalvontaa ja käytännössä lisäkaluston hankintaa kansallisille valvontaviranomaisille. Viranomaisvaikutukset riippuvat direktiivin lopullisesta sisällöstä ja kansallisesta resursoinnista linjataan normaaliin tapaan talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa menettelyissä. Ehdotuksella olisi taloudellisia vaikutuksia niille meriliikenteen toimijoille, jotka syyllistyvät päästörajoitusten ja -kieltojen rikkomuksiin, koska päästöjen aiheuttajille tulee määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu. Ehdotuksella on positiivisia ympäristövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen