Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusvirastosta ja asetuksen (EY) 1406/2002 kumoamisesta

U 31/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612
Asia
Euroopan komissio antoi 1.6.2023 ehdotuksen Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja sen korvaamisesta uudella Euroopan meriturvallisuusvirastosta annettavalla asetuksella (COM(2023) 269 final). Ehdotuksen tavoitteena on päivittää EMSAn toimeksiantoa, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon viraston kasvava rooli monien meriliikenteeseen liittyvien alojen tukemisessa. Näitä ovat muun muassa turvallisuus, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja ympäristönsuojelu, ilmastotoimet, turvatoimet, merialueiden valvonta ja kriisinhallinta sekä digitalisaatio. Tarkistetussa toimeksiannossa otetaan huomioon paitsi tehtävät, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat osoittaneet virastolle vuodesta 2013 lähtien, myös nyt käsillä olevasta meriliikennepaketista johtuvat uudet turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyvät tehtävät. Näin virastosta tehdään myös tulevaisuuden vaatimusten mukainen ennakoimalla erityisesti digitalisaation ja automaation kehitystä. Ehdotukset ovat osa komission niin sanottua meriliikennepakettia, jossa ehdotetaan viiden säädöksen tarkistamista meriturvallisuutta ja aluksista aiheutuvien päästöjen ehkäisemistä koskevien EU:n sääntöjen nykyaikaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:lla on tarvittavat välineet, joilla voidaan edistää puhdasta ja modernia merenkulkua.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia kansallisten viranomaisten toimintaan, vaan vaikutukset tulevat meriliikennepaketin muiden ehdotusten kautta. Asetuksella ei lähtökohtaisesti arvioida myöskään olevan suoria vaikutuksia lainsäädäntöön eikä sillä arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kansallisella tasolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen