Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta annetun direktiivin (2009/21/EY) muuttamisesta ja satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin (2009/16/EY) muuttamisesta

U 32/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612
Asia
Euroopan komissio antoi 1.6.2023 ehdotukset lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta annetun direktiivin 2009/21/EY muuttamisesta (COM(2023) 272 final) sekä satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (COM(2023) 271 final). Ehdotetuilla direktiivien muutoksilla pyritään takaamaan entistä paremmin sääntöjen yhdenmukainen ja asianmukainen täytäntöönpano ja vähentämään siten vaaratilanteita ja onnettomuuksia sekä viime kädessä estämään ihmishenkien menetykset ja ympäristön pilaantuminen. Lisäksi tavoitteena on päivittää EU:n lainsäädäntöä ja yhdenmukaistaa se Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ja Pariisin pöytäkirjan vahvistamien kansainvälisten sääntöjen ja menettelyjen kanssa. Ehdotusten tavoitteena on lisätä ja laajentaa edelleen digitalisaatiota, jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä Euroopan meriturvallisuusviraston antamaa tukea. Ehdotukset ovat osa komission niin sanottua meriliikennepakettia, jossa ehdotetaan viiden säädöksen tarkistamista meriturvallisuutta ja aluksista aiheutuvien päästöjen ehkäisemistä koskevien EU:n sääntöjen nykyaikaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU:lla on tarvittavat välineet, joilla voidaan edistää puhdasta ja modernia merenkulkua.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia kansallisella tasolla, mutta ehdotuksilla voi olla vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan, hallinnolliseen taakkaan ja tietojärjestelmiin. Komission ehdottamat direktiivimuutokset tulisi kansallisesti panna täytäntöön muuttamalla tarpeellisin osin kansallista lainsäädäntöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen