Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta mitta- ja massadirektiivin muuttamiseksi

U 35/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342124
Asia
Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 osana niin kutsuttua vihreää rahtipakettia ehdotuksen (COM(2023 445) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun direktiivin 96/53/EY muuttamisesta. Ehdotuksella muutettaisiin mitta- ja massadirektiivin (96/53/EY) artiklat 1, 2, 4, 6, 8, 9 sekä 10, lisäksi direktiivin liite I kokonaan. Ehdotuksessa pyritään säätämään vakaasta ja asianmukaisemmasta sääntelykehyksestä, jossa olisi otettu huomioon erityyppisten kuljetusten tarpeet. Samalla on pyritty varmistamaan turvallisuustaso, infrastruktuurin suojelu sekä tarve vähentää liikenteen päästöjä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Direktiivin kansallisesta voimaansaattamisesta voi seurata kustannusvaikutuksia ja resursointipaineita kansallisille viranomaisille ja perusväylänpitoon. Kustannuksia voi viranomaisille jossakin määrin aiheutua tietojärjestelmien päivityksistä, jotta niillä pystytään vastaamaan laajeneviin raportointi ja valvontavaatimuksiin. Viranomaisvaikutukset riippuvat direktiivin lopullisesta sisällöstä ja kansallisesta resursoinnista linjataan normaaliin tapaan talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa menettelyissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen