Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen perustamisesta (STEP)

U 41/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Johtaja Mikko Vähä-Sipilä, p. +35 8295047166
Asia
Euroopan komission asetusehdotuksen (COM(2023) 335 final) mukaan STEP-kehysvälineen on määrä vahvistaa Euroopan suvereniteettia ja turvallisuutta, vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää, vahvistaa kilpailukykyä, vähentää strategisia riippuvuuksia, edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä investointien osalta sisämarkkinoilla koko unionissa ja tukea osallistavaa pääsyä houkutteleviin ja laadukkaisiin työpaikkoihin. STEP-kehysvälineen avulla tuetaan kriittisten teknologioiden ja tuotteiden kehittämistä ja valmistusta EU:ssa, niiden arvoketjujen suojaamista ja varmistamista sekä tarvittavan työvoiman ja osaamisen turvaamista seuraavilla aloilla: 1) syvä- ja digitaaliteknologiat, 2) puhtaat teknologiat ja 3) bioteknologiat. Komissio esittää STEP-toimien toteuttamiseksi 10 miljardin euron lisärahoitusta. STEP-lisärahoitus kohdentuisi olemassa oleviin EU-ohjelmiin seuraavasti: InvestEU 3 miljardia euroa, Horisontti Eurooppa -puiteohjelma 0,5 miljardia euroa, Euroopan puolustusrahasto 1,5 miljardia euroa ja innovaatiorahasto 5 miljardia euroa. Lisäksi STEP-kehysvälineen toimeenpano eri EU-ohjelmissa edellyttäisi muutoksia seuraaviin ohjelmakohtaisiin EU-säädöksiin: koheesiopolitiikan rahastot (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto+, koheesiorahasto), oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, InvestEU, elpymis- ja palautumistukiväline, Horisontti Eurooppa -puiteohjelma ja Euroopan puolustusrahasto. Lisäksi innovaatiorahastoon liittyvää sääntelyä muutettaisiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Komissio ehdottaa, että lisärahoitustarve katettaisiin kansallisin maksuosuuksin korottamalla rahoituskehyksen enimmäismääriä otsakkeessa 1 (Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous) 3 020 miljoonalla eurolla, otsakkeessa 3 (Luonnonvarat ja ympäristö) 4 311 miljoonalla eurolla ja otsakkeessa 5 (Turvallisuus ja puolustus) 1 293 miljoonalla eurolla (vuoden 2018 hinnoin). Komission mukaan ehdotetuilla ohjelmien sisällöllisillä muutoksilla sekä lisärahoituksella voitaisiin saavuttaa noin 160 miljardin euron kokonaisinvestoinnit STEP-kehysvälineen kattamiin teknologioihin. Komission ehdottama 10 miljardin euron lisäys EU:n budjettiin vuosina 2024–2027 merkitsisi Suomen EU-jäsenmaksuosuuden nousua kyseisellä ajanjaksolla keskimäärin noin 41 miljoonalla eurolla/vuosi. Suomen mahdollinen saanto komission ehdottamasta budjettilisäyksestä riippuisi suomalaisten toimijoiden menestyksestä STEP-kehysvälineen piiriin kuuluvien komission suoraan hallinnoimien ohjelmien rahoitushauissa. Puolet komission ehdottamasta budjettilisäyksestä, eli innovaatiorahastolle ehdotettu viiden miljardin euron lisäys, ei olisi komission ehdotuksen mukaan suomalaisten toimijoiden haettavissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen