Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvän luokitustoiminnan läpinäkyvyydestä ja eheydestä (ESG-luokitustoiminta)

U 34/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Wille Rydman
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Milla Kouri, p. +35 8295530056
Asia
Komissio antoi 13.6.2023 lainsäädäntöehdotuksen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvän luokitustoiminnan läpinäkyvyydestä ja eheydestä (COM(2023) 314 final). Lainsäädäntöehdotus on osa komission laajempaa kestävän rahoituksen strategian toimenpidekokonaisuutta. Lainsäädäntöehdotuksella pyritään edistämään sijoittajien, yritysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta arvioida kestävyystekijöitä entistä paremmin samalla varmistaen ESG-luokituksia koskevan tiedon luotettavuus aikaisempaa kattavammin. ESG-luokituksia käytetään kasvavassa määrin apuna muun muassa sijoituspäätöksiä tehdessä. ESG-luokitustoimintaa koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa asetetaan ESG-luokitusten tarjoajille, jäljempänä ESG-luokittajille, tiedonantovelvoitteita, organisatorisia vaatimuksia sekä EU-tasoinen valvontakehikko. Ehdotuksessa otetaan huomioon myös kolmannen maan ESG-luokittajat, jotka tarjoavat palveluitaan EU:ssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on edistää luottamusta ja läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla. Lainsäädäntöehdotuksen suorat vaikutukset kohdistuvat pitkälti ESG-luokittajiin, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojaan ja osin kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin eli Suomessa Finanssivalvontaan. Epäsuoria lähtökohtaisesti myönteisiä vaikutuksia lainsäädäntöehdotuksella on muihin rahoitusmarkkinoilla toimiviin tahoihin muun muassa parantuneen läpinäkyvyyden takia, mikä edistää sijoittajansuojaa ja epäsuorasti myös rahoitusvakauden ylläpitämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen