Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2023/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiselle

U 40/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Lulu Ranne
Esittelijä
Yksikön johtaja, liikenneneuvos Saara Reinimäki, p. 029 5342087
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2023) 441 final) luotaisiin yhteinen sääntelykehys kuljetuspalvelujen kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen ja raportointiin. Asetus olisi velvoittava vain, jos kuljetuspalveluiden päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmannelle osapuolelle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Kaikkia kuljetusmuotoja koskeva harmonisoitu kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja raportointimenetelmä luo tasapuoliset mahdollisuudet vertailla eri kuljetusmuotojen päästöjä. Tavoitteena on, että yhtenäisen ja läpinäkyvän tiedon avulla palveluntarjoajat voivat seurata ja vähentää päästöjään sekä parantaa liikennepalvelujen tehokkuutta. Asetusehdotuksen voidaan myös nähdä suojaavan kuluttajia ja yrityksiä viherpesulta ja siten mahdollistavan eri toimijoiden osallistumisen omilla, hyvin perustelluilla valinnoillaan, vihreän siirtymän toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä viranomainen, joka ylläpitäisi ajantasaista luetteloa akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista sekä raportoisi niistä vuosittain komissiolle. Kokonaisuutena uusien viranomaistehtävien odotetaan olevan pieniä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen