Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta

U 39/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Minna Sneck, p. +35 8295530299
Asia
Euroopan komissio antoi 10 päivänä heinäkuuta 2023 ehdotuksensa Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta (COM(2023) 402 final). Ehdotuksen tarkoituksena on vastata paremmin uusiin tietotarpeisiin hyödyntämällä entistä laajemmin digitaalisia tietolähteitä ja yksityisiä tietovarantoja tilastointitarkoituksiin. Tavoitteena on myös tehostaa tilastoviranomaisten tiedonvaihtoa sekä vähentää hallinnollista rasitusta sekä tilastoviranomaisille että yrityksille. Asetusehdotuksen käsittely alkanee 6.9. Euroopan neuvoston tilastotyöryhmässä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotettu asetus on suoraan sovellettavaa unionioikeutta eikä se sinänsä edellytä erillisiä toimenpiteitä tullakseen kansallisesti voimaan. Arviointi siitä, olisiko tarkoituksenmukaista ulottaa joitakin Euroopan tilastoista annetun asetuksen uusia säännöksiä koskemaan myös kansallista tilastotoimea, on vielä kesken. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Asetuksella ei ole vaikutuksia EU:n budjettiin. Asetuksesta aiheutuvat mahdolliset menot on tarkoitus kattaa sisämarkkinaohjelman tilasto-osuudesta. Siihen on varattu noin 60 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2027 asti. Komission arvion mukaan jäsenvaltioiden budjettiin ja julkishallintoon arvioidaan kohdistuvan välittöminä nettokustannuksina noin 85 miljoonaa euroa vuodessa. Tilastoviranomaisille voi tulla uusia menoja, kun ne hankkivat yksityisomisteisia aineistoja tai osallistuvat kriisiaikoina uusien tilastojen tuottamiseen tai tietojen yhteiskäyttöön. Lisäksi yksityisille yrityksille muodostuu kustannuksia, kun ne toimittavat tietoa tilastoviranomaisten käyttöön. Tilastokeskuksen arvion mukaan lisäkustannusten euromääräiseen arvioon liittyy epävarmuustekijöitä, joita on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Arvioon vaikuttaa se, millaista tietoa haetaan ja se, onko yrityksen tietojärjestelmät valmiita aineistojen tuottamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen