Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä menettelysäännöistä

U 37/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Amanda Mäkelä, p. 029 5150047
Asia
Asetusehdotuksella (KOM(2023) 348 lopullinen) täydennettäisiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä harmonisoimalla jäsenvaltioiden tietosuojavalvontaviranomaisten yhteistyömenettelyjä rajat ylittävissä tapauksissa. Ehdotuksen tavoitteena on sujuvoittaa valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukaisuusmekanismin toimivuutta rajat ylittävissä tapauksissa sekä varmistaa valituksen tekijöiden ja tutkinnan kohteena olevien riittävät ja asianmukaiset menettelylliset oikeudet. Asetusehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmistä menettelysäännöistä koskien valituksen tekemistä ja niiden käsittelyä sekä valvontaviranomaisten välistä yhteistyömenettelyä. Lisäksi ehdotuksessa säädettäisiin valituksen tekijöiden ja tutkinnan kohteena olevien oikeudesta tulla kuulluksi ja saada tietoa menettelystä sekä luottamuksellisten tietojen käsittelystä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus tehostaisi ja sujuvoittaisi jäsenvaltioiden tietosuojavalvontaviranomaisten yhteistyötä rajat ylittävissä tapauksissa. Ehdotus parantaisi oikeusturvaa ja vaikuttaisi lisäksi myönteisesti henkilötietojen suojaan perusoikeutena. Ehdotus ei edellytä kansallisia täytäntöönpanotoimia tai lähtökohtaisesti muitakaan täydentäviä lainsäädäntötoimia kansalliseen lainsäädäntöön. Alustavan arvion mukaan ehdotus voisi aiheuttaa tietosuojavaltuutetulle lisätyötä ja taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen