Valtioneuvoston kirjelmä UM/2023/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan tukivälineen perustamisesta monivuotisten rahoituskehysten välitarkastelun yhteydessä

U 36/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Tavio
Esittelijä
Ulkoasiainneuvos Marja Liivala, p. 029 5351727
Asia
Euroopan komissio esittää uuden Ukraina-tukivälineen (Ukraine Facility) perustamista. Uudesta, rahoituskehyksen ulkopuolisesta, väliaikaisesta erityisvälineestä tuettaisiin vuosina 2024–2027 Ukrainan lyhyen aikavälin rahoitustarpeita, keskipitkän aikavälin jälleenrakentamista ja EU-lähentymiseen liittyviä uudistuksia. Tukivälineen kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä enintään 50 miljardia euroa. Tukivälineen olisi tarkoitus toimia rakenteena myös muille lahjoittajille, EU:n ulkopuoliselle rahoitukselle ja mahdollisille muille tuloille (ml. jäädytetyt varat).
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Tukivälineellä olisi tärkeä rooli Ukrainan elpymisessä ja jälleenrakentamisessa sekä EU-lähentymisessä. Se tukisi Ukrainan asteittaista mukautumista unionin säännöstöön tulevaa jäsenyyttä silmällä pitäen ja siten edistäisi vakautta, turvallisuutta, rauhaa ja vaurautta unionissa ja Ukrainassa. Tukivälineen rahoitus olisi ehdollista ja tiiviissä yhteydessä Ukrainan laatimaan ja komission hyväksymään Ukraina-suunnitelmaan. Ohjeellisten arvioiden mukaan Suomen maksuosuus Ukraina-tukivälineestä olisi enimmillään noin 810 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027, mikäli koko summa koostuisi avustuksista. Kuitenkin alustavan arvion mukaan tuesta 1/3 olisi avustuksia ja 2/3 lainoja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen