Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston asetukseksi vuosia 2021-2027 koskevan moni-vuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

U 38/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Vesa Kulmala, p. +35 8295530548
Asia
Euroopan komissio antoi 20.6.2023 tiedonannon rahoituskehyksen väliarvioinnista sekä sen yhteydessä ehdotuksensa rahoituskehysasetuksen muuttamiseksi. Komissio ehdottaa monivuotisen rahoituskehyksen muuttamista muun muassa siten, että: 1) säädettäisiin uudesta rahoituskehyksen ulkopuolisesta temaattisesta erityisvälineestä Ukraina-varauksesta; 2) säädettäisiin uudesta rahoituskehyksen ulkopuolisesta temaattisesta erityisvälineestä, EURI-välineestä; 3) korotettaisiin rahoituskehyksen otsakkeiden 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 sitoumusmäärärahojen enimmäismääriä sekä lisättäisiin rahoituskehyksen joustavuutta kasvattamalla solidaarisuus- ja hätäapuvarauksen sekä joustovälineen enimmäismääriä. Yhteensä komission ehdotus sisältää noin 100 miljardin euron lisärahoituksen rahoituskehyskauden loppuvuosille 2024-2027 sisältäen komission arvion mukaan 33 miljardin lainaosuuden Ukrainalle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Komission ehdotus täysimääräisesti käyttöön otettaessa kasvattaisi Suomen EU-maksuja arviolta yhteensä 1,1 miljardilla eurolla ajanjaksolla 2024-2027 (keskimäärin noin 267 milj. euro/vuosi) sisältäen Ukraina-välineen 17 mrd. euron avustusmuotoisen tuen sekä arvioidun 19 mrd. euron EURI-varauksen (elpymisvälineen korkokulut) lisätarpeesta. Tämän lisäksi Suomen ensisijainen vastuu Ukrainan 33 miljardin euron lainamuotoisesta rahoitustuesta olisi noin 535 miljoonaa euroa. Julkisen talouden suunnitelmassa 2025-2027 on varauduttu Suomen maksuihin Euroopan unionille keskimäärin noin 2,7-2,8 miljardilla eurolla. EU-maksun mitoitusta tullaan tarkastelemaan julkisen talouden suunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen