Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta annetun direktiivin 2012/29/EU muuttamisesta

U 44/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Katja Repo, p. 029 5150085
Asia
Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia koskeva direktiivi (2012/29/EU, uhridirektiivi) on yleinen, kaikkia rikoksen uhreja koskeva säädös, joka pitää sisällään säännökset rikosten uhrien oikeuksista, kuten tiedonsaantioikeudesta, uhrien yksilöllisiin tarpeisiin perustuvasta tuesta ja suojelusta, prosessuaalisista oikeuksista sekä oikeudesta saada rikoksentekijältä korvaus rikosprosessin päätyttyä. Komissio on arvioinut, että uhridirektiivin soveltamiseen liittyy tiettyjä ongelmia, joihin muutosehdotuksella on tarkoitus puuttua. Ehdotuksella tavoitellaan sitä, että uhrit saisivat paremmin tietoa, suojelua, ja tukea, ja että he voisivat paremmin osallistua rikosoikeudellisiin menettelyihin sekä että heillä olisi paremmat mahdollisuudet saada korvaus rikoksentekijältä. Ehdotuksella muutettaisiin voimassa olevia direktiivin säännöksiä sekä annettaisiin kokonaan uusia säännöksiä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella olisi myönteisiä vaikutuksia uhrin asemaan. Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi joitakin muutoksia lainsäädäntöön ja palveluihin. Ehdotuksella olisi todennäköisesti myös taloudellisia vaikutuksia. Ehdotukset edellyttäisivät muun muassa lisäresursseja tukipalveluille, yhteistyötapojen kehittämistä ja mahdollisesti tietojärjestelmämuutoksia. Ehdotuksesta saattaisi aiheutua muitakin resurssivaikutuksia viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen