Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2023/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuotannosta ja markkinoinnista

U 45/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 029 5162280
Asia
Ehdotuksella (COM(2023) 414 final) on tarkoitus kumota kymmenen kasvien lisäysaineistojen tuottamiseen ja kaupan pitämiseen liittyvää direktiiviä ja korvata ne yhdellä asetuksella. Ehdotuksella muutetaan lisäksi tarvittavilta osin kasvinterveysasetusta (2016/2031/EU), valvonta-asetusta (2017/625/EU) ja luomuasetusta (2018/848/EU). Ehdotus kattaa maa- ja puutarhatalouden kasvien lisäysaineiston ja viinin lisäysaineiston. Ehdotus ei kata koristekasvien taimiaineistoja eikä metsänviljelyaineistoa. Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikille käyttäjille on tarjolla korkealaatuisia ja monipuolisia kasvien lisäysaineistoja sekä varmistaa sisämarkkinoiden toiminta. Ehdotus liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja siihen liittyviin komission strategioihin. Asetus koskee kasvien lisäysaineistojen tuottamista ja markkinointia EU:ssa sekä erityisesti vaatimuksia, jotka liittyvät: tuotantoon pelloilla ja muissa paikoissa, aineiston luokkiin, aitous- ja laatuvaatimuksiin, sertifiointiin, merkintöihin, pakkaamiseen, tuontiin, ammattimaisiin toimijoihin ja lajikkeiden rekisteröintiin. Asetus koskee uutena asiana myös mahdollisuutta asettaa erityisiä viljelyn ja tuotannon ehtoja tietyille lajikkeille, joilla voi olla ei-toivottuja agronomisia vaikutuksia. Ehdotuksessa ollaan säilyttämässä nykyisen lainsäädännön kaksi pääpilaria, jotka ovat kasvilajikkeiden rekisteröinti ja kasvien lisäysaineiston erien sertifiointi. Ehdotuksessa esitetään, että tiettyjen uudentyyppisten aineistojen osalta voidaan poiketa yleisistä tuotantoon ja markkinointiin liittyvistä vaatimuksista. Uutena asiana esitetään kasvilajikkeiden rekisteröintiin liittyvien viljelyarvokokeiden osalta laajennusta kaikkiin kasviryhmiin sekä uusien kestävyyskriteerien mukaan ottamista. Lisäksi ehdotetaan jäsenvaltioille uusia raportointivelvollisuuksia, joiden avulla seurataan lainsäädännön toimivuutta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella on vaikutuksia hallinnolle, toimijoille sekä taloudellisia vaikutuksia. Ehdotuksesta aiheutuvia kaikkia kansallisia resurssitarpeita ei ole vielä arvioitu ja ne ovat riippuvaisia ehdotuksen ja alempiasteisten säädösten sisällöstä. Ehdotus todennäköisesti lisäisi joidenkin toimien osalta viranomaistehtäviä. Asetuksen toimeenpano vaatii etenkin alkuvaiheessa viranomaisten kasvien lisäysaineiston sertifiointiin, toiminnan valvontaan ja raportointiin liittyvien prosessien kehittämistä ja mahdollisesti nykyisten prosessien sekä järjestelmien mukauttamista. Ehdotuksessa annetaan toimijoille nykyistä laajempi mahdollisuus suorittaa tarkastuksia, näytteenottoa, näytteiden testausta tai muita sertifiointiprosessin osia viranomaisen valvonnassa mikä toisi joustavuutta. Viljelyarvokokeiden osalta ehdotetulla laajennuksella uusiin kasviryhmiin ja olisi taloudellisia vaikutuksia viranomaisille ja kasvinjalostajille. Koska kyseessä on asetus, on se sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Ehdotus aiheuttaa kuitenkin muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen