Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi korruption torjumiseksi

U 48/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 029 5150486
Asia
Direktiiviehdotuksen (KOM (2023) 234 lopullinen) pääasiallisena tavoitteena on varmistaa, että kaikki tahallisen korruption muodot kriminalisoidaan kaikissa jäsenvaltioissa, että myös oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen näistä rikoksista ja että rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Lisäksi ehdotukseen sisältyy asiaankuuluvia toimenpiteitä korruption ennaltaehkäisemiseksi kansainvälisten normien mukaisesti ja rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen edellyttämällä tavalla. Ehdotus on minimisääntelyä ja jäsenvaltiot voivat säätää laajempia ja/tai ankarampia kriminalisointeja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella on tarkoitus korvata Neuvoston puitepäätös (2003/568/YOS) korruption torjumisesta yksityisellä sektorilla ja yleissopimus korruption, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumiseksi. Nämä välineet eivät kuitenkaan ole riittävän kattavia, ja jäsenvaltioiden nykyisiä sääntöjä on kehitettävä edelleen, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisempi ja tehokkaampi toiminta unionissa. Ehdotuksella pyritään siis myös vahvistamaan ja täydentämään EU:n nykyistä säännöstöä. Ehdotuksessa vahvistettaisiin säännöt, joilla ajantasaistetaan ja yhdenmukaistetaan korruptiorikosten määritelmiä ja rangaistuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen