Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopea-asetuksen muuttamisesta

U 50/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka, p. +35 8295250297
Asia
Euroopan komissio antoi 14.7.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta 17. toukokuuta 2017 annetun Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/852 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hammasamalgaamista ja muista lisättyä elohopeaa sisältävistä tuotteista, joihin sovelletaan valmistus-, tuonti- ja vientirajoituksia (COM(2023) 395 final). Elohopea-asetuksen muutoksella hammasamalgaamin käyttökieltoa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan kaikkia väestön osia sekä hammasamalgaamin valmistus ja sen vienti unionista ehdotetaan kiellettäväksi 1.1.2025 alkaen. Lisäksi kuusi elohopeaa sisältävää lampputyyppiä ehdotetaan lisättäväksi elohopea-asetuksen valmistus-, tuonti- ja vientikiellon soveltamisalaan. Ehdotuksella yhdenmukaistetaan lisättyä elohopeaa sisältäviä tuotteita koskevan unionin lainsäädäntöä. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön muutokset Minamatan yleissopimuksen liitteen A (I osa) luetteloon elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistusta ja kansainvälistä kauppaa koskevista rajoituksista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus olisi kansallisesti suoraan sovellettavaa oikeutta eikä sillä alustavan arvioin mukaan olisi lainsäädännöllisiä vaikutuksia. EU:ssa suurimmalle osalle yrityksiä ei aiheutuisi uusia rajoituksia tai muita vaikutuksia liiketoimintaan. Suomessa amalgaamin osuus hammaspaikkamateriaalien myynnistä on lähellä nollaa ja amalgaamin käytöstä luopumisella ei olisi merkittävää vaikutusta suun terveyden huoltoon. Suomessa ei valmisteta valmistus-, tuonti- ja vientikiellon piiriin tulevia elohopeaa sisältäviä lamppuja. Asetusehdotuksen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia viranomaistyöhön tai lisäresurssitarpeita. Ehdotuksella on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Ehdotuksen mukaiset toimet vähentävät elohopean aiheuttamaa ympäristön pilaantumista EU:ssa ja valtioiden rajat ylittävää kulkeutumista. Elohopean käytön lopettaminen on Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeää, sillä elohopea on kaukokulkeutuva ja polaarialueille kertyvä aine.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen