Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi standardin kannalta olennaisista patenteista ja asetuksen (EU) 2017/1001 muuttamisesta

U 52/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Arto Satonen
Esittelijä
Johtava asiantuntija Tanja Müller, p. +35 8295047068
Asia
Euroopan komissio antoi 27.4.2023 ehdotuksen (COM(2023) 232 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi standardin kannalta olennaisista patenteista (”SEP-asetus”). Uuden sääntelyn lisäksi asetuksella muutettaisiin Euroopan unionin tavaramerkistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1001. Standardin kannalta olennaisella patentilla (eli essentiaalipatentilla) tarkoitetaan patenttia, joka suojaa tekniseen standardiin sisällytettyä teknologiaa. Komission ehdottama uusi asetus sisältää hyvin yksityiskohtaiset säännökset essentiaalipatenttien rekisteröinnistä, standardien ja kokonaisrojaltien ilmoittamisesta, rekisteröityjen essentiaalipatenttien olennaisuuden arviointimenettelystä, essentiaalipatenttia koskevan lisenssin FRAND-ehtojen määritysmenettelystä sekä osaamiskeskuksen perustamisesta Euroopan unionin teollisoikeusviraston (EUIPO) yhteyteen. Asetuksella lisättäisiin essentiaalipatenttien lisensoinnin avoimuutta asettamalla essentiaalipatenttien kannalta merkitykselliset tiedot kaikkien sidosryhmien saataville keskitetysti ja järjestelmällisesti. Komissio ehdottaa lisäksi erityissäännöksiä mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeiden huomioimiseksi. Asetuksella pyritään varmistamaan essentiaalipatenttien lisensoinnin tehokkuus, helpottamaan standardien laillista saatavuutta ja edistämään standardien laajempaa käyttöönottoa. Asetusta (EU) 2017/1001 muutettaisiin siten, että EUIPO ja sen pääjohtaja valtuutetaan hoitamaan SEP-asetuksen mukaisia tehtäviä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetuksella ei olisi vaikutuksia EU:n eikä jäsenvaltioiden budjettiin, koska ehdotettu essentiaalipatenttijärjestelmä rahoitettaisiin kokonaisuudessaan käyttäjämaksuilla. Pääosa järjestelmän kustannuksista koituisi essentiaalipatenttien haltijoille, kun taas suurin osa hyödyistä koituisi standardin käyttäjille. Asetusehdotus on Suomen ja suomalaisten toimijoiden kannalta merkittävä, sillä suomalainen Nokia omistaa noin 50 prosenttia eurooppalaisista essentiaalipatenteista. Komission hyöty- ja kustannusarvion mukaan Suomi on yksi niistä kolmesta jäsenvaltiosta, jonka yritykset eivät saisi nettohyötyjä ehdotetusta essentiaalipatenttijärjestelmästä. Koska erityisesti matkaviestinteknologiat ovat pitkälle standardoituja, komission asetusehdotuksella saattaa olla merkittävä negatiivinen vaikutus 5G- ja 6G-teknologioiden kehitykseen Suomessa ja Euroopassa. Komission ehdotus ei valtioneuvoston alustavan arvion mukaan edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. EU:n asetukset ovat kansallisesti suoraan sovellettavaa oikeutta, eivätkä asetukset pääsääntöisesti edellytä säädöksen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen