Valtioneuvoston kirjelmä OM/2023/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2023 11.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista ja sähköisen rahan palveluista sisämarkkinoilla, direktiivin 98/26/EY muuttamisesta ja direktiivien (EU) 2015/2366 ja 2009/110/EY kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksupalveluista sisämarkkinoilla ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

U 51/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Leena Meri
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, p. 029 5150015
Asia
Direktiiviehdotuksessa sähkörahalaitoksista tehtäisiin maksulaitosten alakategoria ja säädettäisiin maksulaitosten toimiluvista ja valvonnasta sekä käteisnostopalveluista. Asetusehdotuksessa säädettäisiin muun muassa maksupalvelujen tarjoamiseen ja käyttämiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Asetusehdotus sisältää uutta sääntelyä niin sanotun avoimen pankkitoiminnan edellytysten parantamiseksi sekä maksupetosten torjuntaan ja asiakkaan vahvaan tunnistamiseen liittyen. Lisäksi ehdotuksessa säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin säännösten noudattamatta jättämisen seuraamuksista. Ehdotukset korvaavat voimassa olevan maksupalveludirektiivin (EU) 2015/2366 ja sähkörahadirektiivin 2009/110/EY.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotuksella pyritään luomaan yhdenmukaisempi sääntely-ympäristö sähkörahalaitoksille ja muille maksulaitoksille sekä parantamaan käteisen saatavuutta. Asetusehdotuksella pyritään parantamaan sääntelyn täytäntöönpanon valvontaa ja yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa. Ehdotuksilla myös vahvistettaisiin maksupalvelunkäyttäjien suojaa ja luottamusta maksupalveluihin sekä parannettaisiin avoimen pankkitoiminnan kilpailukykyä ja maksulaitosten ja sähkörahalaitosten toimintaedellytyksiä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen