Valtioneuvoston asetus VNK/2023/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus tutkimus -ja innovaationeuvostosta

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300
Asia
Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, jota koskeva asetus uudistetaan kokonaisuudessaan. Samalla kumotaan valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta (612/2016). Asetuksessa säädetään neuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta. Asetus tulisi voimaan 9.10.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tutkimus- ja innovaationeuvostosta
Vaikutukset
Tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskevalla uudistuksella tavoitellaan kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisen ja koordinaation parantamista, entistä vahvempaa vaikuttavuutta sekä poikkihallinnollisuuden voimistumista. Uudistus vahvistaa tutkimus- ja innovaationeuvoston asemaa ja resursseja sekä luo sille edellytykset vastata tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kokonaisvaltaisen johtamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Uudistuksella tavoitellaan tutkimus- ja innovaationeuvoston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistumista sekä aktiivisempaa, monipuolisempaa ja näkyvämpää toimintaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen