Arviointineuvosto näkee perusteita yksi yhdestä -kokeilun jatkamiselle

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.4.2018 16.10
Uutinen 19/2018

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että yksi yhdestä –menettelyn kokeilua on perusteltua jatkaa ja laajentaa. Kokeilun painopisteenä tulisi jatkossa olla varsinaisen yksi yhdestä -menettelyn soveltaminen ja siitä saatavat kokemukset. Kokeilun jatkamisen perusteluksi ei enää riitä vain kehitetyn laskentamallin kokeilun laajentaminen koskemaan useampia ministeriöitä. Mahdollinen yksi yhdestä -kokeilu ja sen tulosten jälkiarviointi tulee valmistella ja toteuttaa huolellisesti.

Yksi yhdestä -menetelmän kokeilua tulee jatkaa ja laajentaa, mikäli halutaan lisää tietoa yksi yhdestä -menetelmän soveltamismahdollisuudesta Suomessa. Kokeilun painopisteenä tulisi jatkossa olla varsinaisen yksi yhdestä -menettelyn soveltaminen ja siitä saatavat kokemukset. Varsinaisen yksi yhdestä -menettelyn käyttöönottoa tulisi arvioida vasta laajemman kokeilun tulosten perusteella. Lisäksi kokeilun yhteydessä tulisi kuulla kaikkia ministeriöitä niiden kapasiteetista ja voimavaroista toteuttaa yksi yhdestä -menettelyä.

Yksi yhdestä -menettelyllä tarkoitetaan lainvalmistelua, jossa korvataan uudesta sääntelystä yrityksille aiheutuva lisäkustannus muuttamalla olemassa olevaa sääntelyä niin, että yritysten kustannuksiin syntyy ainakin yhtä suuri vähennys. Menettelyn perimmäisenä tavoitteena on, että yrityksille lainsäädännöstä johtuvat kustannukset eivät kasvaisi.

Arviointineuvoston näkemys on, että yksi yhdestä -menetelmän käyttöönotossa on perusteltua edetä asteittain ja kokemuksia keräten. Yksi yhdestä -menetelmän täysimittainen soveltaminen edellyttää hyvää tietopohjaa lakiesitysluonnosten vaikutuksista. Yritysvaikutukset ovat luonnollisesti tässä olennainen osa, mutta myös muista kustannuksista ja hyödyistä tulee olla käytettävissä arviot. Lisäksi yritysvaikutukset tulisi arvioida yhtenäisellä tavalla, jotta yksi yhdestä -menetelmän piirissä olevat sääntelyn lisäykset ja vähentämiset voidaan ottaa huomioon riittävällä tarkkuudella ja vertailukelpoisesti.

Arviointineuvosto ei ota tarkemmin kantaa yksi yhdestä -periaatteeseen. Arviointineuvosto korostaa, että yksi yhdestä -periaate on säädösten sujuvoittamiseen liittyvä menettely, eikä vaikutusarviointiin liittyvä menetelmä, vaikka periaate edellyttää hyvää tietopohjaa vaikutuksista. Arviointineuvosto katsoo myös, että yksi yhdestä -menettelyyn liittyvää vaikutusarviointia ei tulisi toteuttaa irrallisena vaikutusarvioinnin kokonaisuudesta. Vaikutusarviointien tulee kattaa yritysvaikutusten ohella taloudelliset vaikutukset kotitalouksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen sekä viranomaisvaikutukset, ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2017 aikana toteuttaman yksi yhdestä -periaatetta koskevan kokeilun tavoitteena oli kehittää laskentamalli säädöshankkeiden yritysvaikutusten arviointiin. Lisäksi tavoitteena oli kerätä kokemuksia laskentamallin toimivuudesta soveltamalla mallia eräiden lakiesityshankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus tehdä päätös kokeilun jatkamisesta keväällä 2018.

Arviointineuvosto arvioi lausunnossaan TEM:n ja MMM:n vuonna 2017 toteuttamaa yksi yhdestä -kokeilua ja sen tuloksia.  Lisäksi arviointineuvosto kommentoi kokeilun mahdolliseen jatkamiseen ja laajentamiseen liittyviä näkökulmia. 

Arviointineuvoston lausunto 27.4.2018

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia