Regeringen enades om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2019

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.6.2019 9.25 | Publicerad på svenska 18.6.2019 kl. 11.12
Pressmeddelande 318/2019

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2019 föreslår regeringen tilläggsanslag bland annat för bastrafikledshållning och trafikprojekt. Syftet med projekten är att hitta sätt att förbättra verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och främja exporten i hela landet samt att förbättra smidigheten i spår- och vägtrafiken. Regeringen förhandlade om tilläggsbudgetpropositionen tisdagen den 18 juni, och den överlämnas till riksdagen onsdagen den 19 juni.

Statens inkomster ökar, nettoupplåningen minskar

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tillägg på 162 miljoner euro i anslagen och ett tillägg på 298 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna. Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster höjs med sammanlagt 298 miljoner euro, bland annat på grund av höjningarna av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster och intäktskalkylerna för mervärdesskatt. Propositionen minskar statens behov av nettoupplåning med 136 miljoner euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 1,7 miljarder euro 2019.

Satsningar på bastrafikledshållning och trafikprojekt

I nivån på anslagen för bastrafikledshållningen föreslås en höjning på 40 miljoner euro för att bromsa ökningen av det eftersatta underhållet. Det föreslås att anslaget används för följande projekt: förnyande av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors–Seinäjoki, ombyggnad av banavsnittet Helsingfors–Åbo, förnyande av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Karleby–Jakobstad, ombyggnad av bangården i Uleåborg samt bangårdens säkerhetsanordningar, andra fasen av projektet E18 Åbo ringväg (Kausela–Kirismäki) samt reparation av banavsnitten Helsingfors–Sankt Petersburg och Saarijärvi–Haapajärvi.

Den totala kostnaden för de nämnda projekten inom bastrafikledshållning uppgår till 259 miljoner euro för hela projekttiden.


I tilläggsbudgetpropositionen föreslås för finansiering av trafikutvecklingsprojekt en fullmakt på sammanlagt 352 miljoner euro och ett anslag på sammanlagt 71 miljoner euro.


De föreslagna projekten är förbättring av banan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn, elektrifiering av banavsnittet Idensalmi–Ylivieska samt triangelspåret i Idensalmi, förbättring av bangården i Joensuu, rv 3 Tavastkyro omfartsväg och rv 8 Åbo–Björneborg (Virmo och Luvia omfartsvägar). Dessutom höjs fullmakten för byggandet av havsfarleden till Uleåborg. För planeringen av utvecklande av huvudbanan Helsingfors–Tammerfors föreslås det ett anslag på 11 miljoner euro.

De projekt som regeringen nu beslutat om omfattar inte projekt för snabba järnvägsförbindelser österut, norrut och västerut. Dessa projekt stratas genom ett separat beslut med beaktande av det rådande planeringsläget för varje projekt.

Andra centrala ändringar i anslagen

Som en del av framtidsinvesteringarna av engångsnatur i helheten Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland föreslås det ett tillägg på 20 miljoner euro för att anställa lärare för yrkesutbildning. För ordnandet av förvaltningen och vården vid Paimion parantola föreslås det ett anslag på 3 miljoner euro.
 

För omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder föreslås en anslagsökning på sammanlagt 15 miljoner euro för behandlingen av ansökningar om grundläggande utkomststöd och anställningen av semestervikarier.
För att utveckla ARA-beståndet i de områden där befolkningen minskar föreslås det att maximifullmakten för de rivningsbidrag som beviljas ur statens bostadsfond höjs med 2 miljoner euro. Dessutom föreslås en ökning med 3 miljoner euro av maximifullmakten för rivnings- och begränsningsackorden. I investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov föreslås en minskning på 5 miljoner euro.


Det föreslås en ändring av användningsändamålet för den finansiering som i den ordinarie budgeten reserverats för beredningen och genomförandet av den numera förfallna landskaps- och vårdreformen. Enligt förslaget kan anslaget användas för de i programmet för statsminister Rinnes regering avsedda lednings-, styrnings- och samordningsuppgifter för reformer som gäller social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. Anslaget används för samordning av informationssystem, riksomfattande IKT-beredning och annan finansiering som gäller utvecklingsarbete inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Anslaget används även för utvecklingsprojekt som anknyter till främjandet av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen.

Bilaga: Protokollsanteckningar till regeringens tilläggsbudgetproposition

Ytterligare information: Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 417, och Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 040 539 0550