FI SV EN

Työryhmältä useita säädösehdotuksia valtion kokonaisturvallisuuden parantamiseksi kiinteän omaisuuden siirroissa

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.6.2018 11.08
Tiedote 337/2018
Työryhmältä useita säädösehdotuksia valtion kokonaisturvallisuuden parantamiseksi kiinteän omaisuuden siirroissa

Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä on laatinut ehdotukset säädösmuutoksista, joita valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa edellyttää. Työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä sen varmistamiseksi, että viranomaisilla on riittävän luotettava, kattava ja ajantasainen tilannekuva kiinteistön omistuksesta kansallisesti strategisten kohteiden läheisyydessä.

Työryhmä ehdottaa, että maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan säännös kansallisesta turvallisuudesta alueidenkäytössä. Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin tulisi kumota ja säätää uusi soveltamisalaltaan kattavampi laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Lisäksi ehdotetaan valtiolle etuosto-oikeutta sellaisessa kiinteistön kaupassa, jossa kiinteistön hankkiminen valtiolle olisi tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi taikka Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia.

Tilannekuvan parantamiseksi olisi tarpeen valvoa nykyistä laajemmin ulkomaalaisten kiinteistönhankintoja maanpuolustuksen, rajavalvonnan, rajaturvallisuuden, Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen sekä huoltovarmuuden kannalta merkittävillä alueilla. Muualla kuin Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella kotipaikkaansa pitävän yhteisön ja muun kuin Euroopan unionin kansalaisen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen tulisi hakea lupa kiinteistön hankkimiseksi näillä alueilla.

Työryhmä on arvioinut myös muita keinoja kiinteistön omistuksen muutoksiin liittyvän tilannekuvan parantamiseksi. Se ei ehdota tilannekuvatoiminnan erillistä organisointia tai sen keskittämistä. Viranomaisten välinen yhteistyö ja sen kehittäminen ovat keskeisessä asemassa asianmukaisen ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämisessä.

Työryhmä katsoo, että jatkovalmistelun yhteydessä tulisi harkita myös valtion kiinteistöstrategian sekä oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain tarkistamista. Työryhmän käsityksen mukaan kansallinen turvallisuus voitaisiin sisällyttää valtion kiinteistöstrategiaan ja lainsäädäntöön huomioon otettavaksi kriteeriksi harkittaessa valtion omaisuuden luokittelua strategiseen tai ei-strategiseen omaisuuteen tai valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisen edellytyksiä.

Työryhmän mietintö lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.

Valtioneuvoston kanslia asetti 1.6.2017 työryhmän arvioimaan puolustusministeriön 20.4.2017 julkistaman Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa -selvityksessä esitettyjen keinojen soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtion kokonaisturvallisuuden kannalta. Työryhmä on työssään ottanut huomioon pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman todetun tavoitteen vahvistaa kokonaisturvallisuusajattelua kansallisesti, EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Työryhmän mietintö: Kansallinen turvallisuus alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300