Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.1.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.1.2019 15.16
Tiedote 6/2019
Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.1.2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Anna Leppäkoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 418
- Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 229/2018 vp; EV 184/2018 vp)

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2018 vp; EV 134/2018 vp)

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp; EV 148/2018 vp)

Puolustusministeriö

Minnamaria Nurminen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 602
- Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä (HE 232/2018 vp: EK 31/2019 vp vuodelle 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos p. 0295 330 193
- Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 153/2018; EV 183/2018 vp)

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Liikenne- ja viestintäministeriö

Aino Still, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 041
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Maija Mansikkaniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 016
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp; EV 164/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Antti Eskola, kaupallinen neuvos p. 0295 064 820
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Henna Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2018 vp; EV 195/2018 vp)

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- Maailman terveysjärjestön (WHO) 144. hallintoneuvoston kokous Genevessä 24.1.-1.2.2019

Ympäristöministeriö

Ella Särkkä, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin
- Valtioneuvoston asetus öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta