Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.10.2017 15.16
Tiedote 460/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoasiainministeriö

Pasi Tuominen, kansalaispalvelupäällikkö p. 0295 351 202
- Myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus diplomaattipassien haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkojen täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 346
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Miki Kuusinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 339
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Georg Henrik Wrede, johtaja p. 0295 330 345
- Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Saara Luukkonen, hallitussihteeri p. 0295 330 366
- Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Jarno Virta, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 105
- Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Sovittelijan määrääminen ja valtakunnansovittelijan sijaisen määrääminen
- Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö p. 0295 163 356
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Kari Paaso, johtaja p. 0295 163 340
- Muutos Alko Oy:n hallintoneuvoston kokoonpanoon

Pekka Humalto, hallitusneuvos p. 0295 163 193
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 135
- Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Charlotta von Troil, hallitussihteeri p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta