Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.1.2020 15.18
Tiedote 16/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Eduskunnan kirjelmä pääministeri Sanna Marinin 10.12.2019 nimitetyn hallituksen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston tiedonannon johdosta (EK 30/2019 vp - VNT 2 /2019 vp)

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Talousneuvoston asettaminen hallituskaudeksi

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Soili Kangaskorpi, lähetystöneuvos p. 0295 350 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 17/2019 vp; EV 15/2019 vp)

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 74/2019 vp; EV 55/2019 vp)

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018 antaman kertomuksen johdosta (EK 16/2019 vp; K 8/2019 vp)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön hallitussihteerin (VT 18) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sisäministeriö

Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston asetukseen sisäasioiden rahastoista tehtäviksi muutoksiksi

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 006
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta (HE 77/2019 vp; EV 74/2019 vp)

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos p. 0295 530 066
- Valtioneuvoston asetus kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (PNE 2/2019 vp; EK 22/2019 vp)

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan investointipankin valtuuston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Aasian infrastruktuuri-investointipankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Pohjoismaiden investointipankin neuvoston jäseneksi

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tiina Heinonen, hallitussihteeri p. 0295 530 512
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 55/2019 vp; EV 67/2019 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen

Tiina Polo, opetusneuvos p. 0295 330 022
- Valtioneuvoston asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020-2023

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta
- Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hanna-Maria Urjankangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 063 739
- Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän asettaminen pääministeri Marinin hallituksen toimikaudeksi

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kalle Tervo, hallitusneuvos p. 0295 163 045
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- Maailman terveysjärjestön (WHO) 146. hallintoneuvoston kokous Genevessä 3.-8.2.2020

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 460
- Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2020