Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.10.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.10.2019 15.16
Tiedote 539/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ulkoministeriö

Pilvi-Sisko Vierros, osastopäällikkö p. 0295 350 224
- Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoon Tukholmassa 28.10.-31.10.2019

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi ja sivuakkreditoinnin päättäminen
- Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
- 1) Rovaniemen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3)Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Piritta Koivukoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karajalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Satakunnan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 421 601
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Valtiovarainministeriö

Tiina Heinonen, hallitussihteeri p. 0295 530 512
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 330 348
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta (HE 9/2019 vp; EV 8/2019 vp)

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Katri Kurppa, hallitussihteeri p. 0295 330 063
- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virasta
- Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2019 vp; EV 5/2019 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 255
- Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 132
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2019 vp; EV 6/2019 vp)

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä