Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.2.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.2.2019 15.21
Tiedote 104/2019
Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.2.2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 010
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen ja lähetystöneuvoksen virkojen täyttäminen
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi

Laura Peuraniemi, hallitussihteeri p. 0295 150 037
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa antaman kertomuksen johdosta (EK 36/2018 vp; K 20/2018 vp)

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 136/2018 vp; EV 218/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat
- 1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Tuuli Herlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 602
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 120/2018 vp; EV 155/2018 vp)

Sisäministeriö

Marja-Leena Härkönen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 297
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 223/2018 vp; EV 216/2018 vp)

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Amiraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 307/2018 vp; EV 244/2018 vp)

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 243/2018 vp; EV 221/2018 vp)

Eeva Lantto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 515
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp; EV 232/2018 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipaikoista

Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 096
- Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.3.2019 - 28.2.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Maanmittauslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä
- Muutos Metsähallituksen hallituksen kokoonpanossa

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille (HE 316/2018 vp; EV 226/2018 vp)

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 287/2018 vp; EV 212/2018 vp)

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2018 suoritettavista korvauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 099
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoaineen kulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi

Katariina Vuorela, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 029
- Valtioneuvoston päätös digitaalista matkaviestinverkkoa koskevista verkkotoimiluvista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvokselle

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (HE 290/2018 vp; EV 224/2018 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (HE 291/2018 vp; EV 211/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 267/2018 vp; EV 225/2018 vp)

Laura Terho, hallitussihteeri p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 301/2018 vp; EV 210/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Ella Särkkä, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta (HE 249/2019 vp; EV 219/2018 vp)

Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, hallitussihteeri p. 0295 250 016
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja laiksi jätelain 148 §:n muuttamisesta (HE 247/2018 vp; EV 233/2018 vp)