Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.1.2020 15.13
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen)

Heidi Alajoki, hallitussihteeri p. 0295 160 441
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2020 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Sisäministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö p. 0295 488 510
- Sisäministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 023
- Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen ja kahden varajäsenen vapauttaminen tehtävistään ja uuden jäsenen ja varajäsenten määrääminen

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 306
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 9) täyttäminen

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313

Mirka Meres-Wuori, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 061
- Toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen
- Valtioneuvoston päätös määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupiin

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Ehdokkaiden nimeäminen Ahvenanmaan edustajaksi ja varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan kaudelle 2020-2025

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 23.1.2020 – 31.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2020
- Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi