Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 31.10.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.10.2019 15.18
Tiedote 568/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Muutos ministerityöryhmän tehtävään

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ari Rouhe, hallintojohtaja p. 0295 350 679
- Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön ympäristöneuvokselle

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 30/2019 vp; EV 14/2019 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Riitta Bäck, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Annika Klimenko, budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p. 0295 530 180
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Keskusverolautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Eerikäinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 081
- Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan asettaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys eduskunnalle rehulain muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2019 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvokselle
- Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan virkasuhteen täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan työsopimussuhteiseen tehtävään ottaminen

Eeva Vahtera, teollisuusneuvos p. 0295 049 009
- Muutos Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanossa

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Erja Tennilän hakemus erivapaudesta Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- Vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan viides osapuolikokous 19.-21.11.2019 Belgradissa, valtuuskunnan asettaminen

Annika Parsons, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 596
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Johanna Ruohtula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 079
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Emmi Äärynen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 517
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 255
- Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
- Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi