Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.11.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.11.2019 15.26
Tiedote 578/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Tulokas Pirjo, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kankaanpää Kalle, lähetystöneuvos p. 0295 351 816
- Eduskunnan kirjelmä pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2018 EK 6/2019 vp -K 12/2019 vp

Vaaranmaa Pasi-Heikki, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Oikeusministeriö

Groop-Bondestam Janina, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (EK 8/2019 vp-LJL 1/2019 vp-EV 131/2018 vp-HE 135/2018 vp)

Ritari Taru, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen määräajaksi 1.12.2019-30.11.2024

Sisäministeriö

Kivimäki Anna, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 331
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Puolustusministeriö

Sepponen Juha, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 044
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Yhdysvaltoihin
- Kauttakuljetusluvan myöntäminen Companhia Brasileira de Cartuchos:ille Brasiliasta Suomen kautta Latviaan

Roikonen Sami, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Yläoutinen Sami, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 28/2019 vp; EK 11/2019 vp)

Järvinen Tarja, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Salminen Assi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 192
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta

Vanhanen Jukka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Colliander Anders, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Colliander Anders, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kotaniemi Kirsti, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Polo Tiina, opetusneuvos p. 0295 330 022
- Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Pieski Taina, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) 31. yleiskokoukseen

Wirén Sini, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjaan, perussopimusta muuttavaan kymmenenteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesääntöä muuttavaan toiseen lisäpöytäkirjaan

Asp Emil, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 498
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (HE 6/2019 vp; EV 13/2019 vp)

Johansson Sofia, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Suomen tasavallan hallituksen ja Malediivien tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2019 vp; EV 11/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 13/2019 vp; EV 9/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 14/2019 vp; EV 10/2019 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Parkkonen Kari, hallitusneuvos p. 0295 064 938
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Juvonen Johanna, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Elenia Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maisonlahti Marjaana, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi

Perttula Liisa, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Holopainen Liisa, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Leinonen Mari, hallitussihteeri p. 0295 163 509
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Terho Laura, hallitussihteeri p. 0295 163 550
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta

Äärynen Emmi, lakimies, esittelijä p. 0295 163 517
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Rehunen Joni, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta