Yhteistyö hallinnon kanssa

Lainsäädännön arviointineuvosto ja kansliapäällikkökokous käyvät vuoropuhelua lainvalmistelun laadun kehittämisestä. Neuvosto kuulee kansliapäällikkökokousta hallinnon tärkeinä pitämistä hankkeista ja arviointineuvosto puolestaan informoi kansliapäällikkökokousta lainsäädännön kehittämisen yleisistä havainnoista. Neuvosto kuitenkin valitsee itsenäisesti käsittelemänsä hallituksen esitykset. Tavoitteena on, että arviointineuvoston ja ministeriö tekevät tiivistä yhteistyötä koko arviointiprosessin ajan.  

Hallituksen esitykset toimitetaan suomenkielisinä versioina valtioneuvoston kansliaan siinä vaiheessa, kun esitys lähtee lausunnolle. Samalla ilmoitetaan vastuuvalmistelija ja ajankohta, jolloin esityksen lausuntoaika alkaa ja päättyy, sekä ajankohta, jolloin esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.

Kun lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle ministeriölle, jota pyydetään toimittamaan mahdollisimman valmis hallituksen esitys neuvostolle. Arvioitavaksi annettava hallituksen esitys sekä siihen saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto toimitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon (kirjaamo@vnk.fi). Neuvoston noin neljän viikon käsittelyaika alkaa, kun hallituksen esitys on saapunut kirjaamoon. Lausunto julkistetaan, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu.