Tutkimuslaitosuudistus-blogi

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen:
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistus muokkaa maaperää tiedon hyödyntämiselle hedelmällisemmäksi

29.11.2014

Syyskuussa valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistus täytti vuoden. Mitä vuoden aikana on saatu aikaan? Mieleen nousee kolme asiaa.

1) Periaatepäätöksen mukaiset muodolliset päätökset on saatu tehtyä aikataulussa

Tutkimuslaitosten yhdistymiset Helsingin Yliopistoon, aihepiiriltään laajempien kokonaisuuksien muodostaminen tutkimuslaitoksista, esimerkkinä luonnonvarakeskus, ja tutkimuslaitosten verkostojen vahvistaminen ovat etenemässä suunnitellulla tavalla. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma on hyväksytty.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan ensimmäiset selvityshaut on käyty läpi ja ensimmäiset hankkeet saatu liikkeelle. Strategisen Tutkimuksen Neuvosto on nimetty, ensimmäinen aloite on valmistelussa ja tutkimusteemojen nimeäminen on työn alla: kuulemis- ja keskustelutilaisuus aihioista järjestettiin 27.11. Toimeenpano on siis ollut laadukasta, kiitos siitä lukuisille tahoille, jotka ovat venyneet, jotta uudistuksessa päästään ripeästi liikkeelle.

2) On käyty laajaa keskustelua päätöksenteossa käytetystä tiedosta, tutkimusrahoituksesta ja politiikan ja tieteen suhteesta

Tästä olen erityisen iloinen. Uudistus sinänsä on nähty tarpeelliseksi ja jo liiankin kauan toteutusta odottaneeksi. Tätä mieltä tuntuvat olevan myös ne, jotka suhtautuvat epäilevästi ehdotettuihin tapoihin toimeenpanna uudistusta. Tunnumme olevan samaa mieltä siitä, että yhteiskuntamme monet ongelmat ovat monisyisiä, hallinnonalojen ja tieteenalojen rajoista piittaamattomia. Samalla olemme tunnistaneet, että voimakkaiden keskinäisriippuvuuksien maailmassa tiedolla johtamisen tarve korostuu.

Valtiollisen päätöksenteon tilanteet, oli kyse sitten EU:n ilmasto- ja energiaratkaisuista, Venäjän talouspakotteista, turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta tai kotimaisen taloutemme näkymistä, alleviivaavat monipuolisen tietopohjan tärkeyttä päätösten sisältöjä mietittäessä. Tietoon kohdistuu kolme päätarvetta: päätöksentekijä tarvitsee tietoa mitä on tapahtunut, mistä on kysymys ja mitä jo tapahtuneen pohjalta voisi tapahtua seuraavaksi. Tutkijoilla on näihin kysymyksiin vastauksia, mutta se ei riitä, jos vuoropuhelu tiedon tuottajien ja sen hyödyntäjien välillä ei toimi.

Tieteellisen tutkimuksen hyödyntämisessä poliittisessa päätöksenteossa suurin haaste on, että toiminnan logiikka, lähtökohdat ja aikasyklit ovat kovin erilaisia tieteen maailmassa ja politiikan maailmassa. Toinen nojaa tieteellisen todistelun prosessille pyrkimyksenä edetä kohti totuutta, toinen demokraattiselle prosessille pyrkimyksenä arvovalintojen pohjalta parantaa maailmaa. Koko uudistuksen suurin kysymys on se, onnistummeko luomaan näiden kahden erilaisen maailman välille motiivin ja kyvyn ymmärtää toinen toistaan, antautua dialogiin, kuulla ja kuunnella.

Keskusteluun on sisältynyt myös väärinymmärryksiä. On toisinaan luultu, että perustutkimuksen rahoitusta olisi siirretty "poliittiseen tilaustutkimukseen". Kyse on uudelleenkohdentamisesta, mutta ns. tilaustutkimuksen resurssien sisällä. Olennaista on, että uusien rahoitusinstrumenttien resurssit tulevat aikaisempaa laajemmin koko tutkimusyhteisön haettaviksi. Tällä haetaan, paitsi parasta mahdollista laatua, myös uudistusvoimaisia ratkaisuja: monitieteisyyttä ja poikkihallinnollisuutta ongelmalähtöisiin tutkimuskysymyksiin monimuotoisia yhteiskunnallisia ratkaisuja etsittäessä.

3) Kulttuurimuutos on ottanut ensimmäiset askeleensa pitkällä matkalla

Monilla suunnilla on otettu askelia hyödyntäjävuoropuhelun tiivistämiseksi. Selvää on, että päätöksentekijän ei tarvitse tietää kaikkea tutkimuksesta, mutta hänen on syytä tietää riittävästi valintojensa vaihtoehdoista. Tässä tarvitaan luottamuksellista ja luontevaa vuoropuhelua ja tutkimuksen lukutaitoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma on ensimmäinen yritys luoda avoin ja läpinäkyvä yhteinen agenda ministeriöiden yhteisille tietotarpeille. Yhteistä agendaa muodostettaessa eri ministeriöiden valmistelijat on saatu samojen kysymysten äärelle ja parhaimmillaan on saatu myös tutkijoita ja päätöksentekijöitä pohtimaan yhteiskunnallisia tietotarpeita. Tiedon hyödyntäjät on myös haastettu määrittelemään tietotarpeitaan. Ministeriöiden yhteinen TEA-työryhmä on vakiinnuttanut rooliaan yhteisenä foorumina ja on jo luonut tiiviimpää vuoropuhelua yhteisistä hallinnonalojen ja ”siilojen” rajoja romuttavista tietotarpeista.

Päätöksentekijöiden ja tiedon tuottajien vuoropuhelun uudistamisessa hyödynnetään jo nykyisellään monia hyviä käytäntöjä ja menetelmiä (kuten uutiskirjeitä, blogeja, policy briefejä, päättäjien ja tutkijoiden yhteisiä foorumeita), mutta myös monia muita, kokonaan uusia ja kokeellisia menetelmiä. Näiden menetelmien kehittämisessä kaivataan nyt sosiaalisia innovaatioita. Olemme luomassa myös menettelytapojen osalta jotain kokonaan uutta.

Ensimmäisestä valtioneuvoston selvityshankkeiden hakukierroksesta tehty viestintäsuunnitelma-analyysi osoitti, että viestinnän kohderyhmänä ministeriöt ja niiden virkamiehet nähdään keskeisimpänä, kun taas poliittisia päätöksentekijöitä huomioidaan vähemmän. Tämä ei riitä. Uusissa hankkeissa pohditaan parhaillaan tapoja, joilla valtioneuvoston lisäksi voitaisiin tuoda myös kuntakenttää ja eduskuntaa tiiviimpään vuoropuheluun tulosten laajaksi ja monipuoliseksi hyödyntämiseksi.

Malleja haetaan sekä perinteisten tutkimusmenetelmien että kokeellisen toiminnan kautta: ”Design for Government” -hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka avulla käyttäytymistieteellistä lähestymistapaa, kokeilukulttuuria ja näyttöön perustuvaa ohjausta voidaan tuoda valtioneuvoston ja julkishallinnon käyttöön aiempaa paremmin.

Vuoden aikana siis muodolliset päätökset on tehty suunnitellusti, kulttuurinen muutos on vasta päässyt alkuun. Vain avoimella keskustelulla saamme puhallettua hengen tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Siksi nämä sivut ja blogi on perustettu.

Tervetuloa mukaan keskusteluun TULA-uudistuksesta – Vuosit toteutusta takana jo!

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Lisätietoa blogista