Government and ministries Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Konsekvensbedömningarna bör förbättras

Statsrådets kommunikationsavdelning 1.6.2017 11.24 | Publicerad på svenska 1.6.2017 kl. 13.39
Nyhet 31/2017

Nivån på lagberedningen i Finland är i regel god, men det finns anledning att förbättra konsekvensbedömningarna. Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen har konsekvensbedömningarna varit bristfälliga i en stor del av de utkast till regeringens propositioner som rådet har bedömt. Det behövs i synnerhet mer kvantitativa konsekvensbedömningar i propositionsutkasten.

Under 2016 behandlade rådet för bedömning av lagstiftningen 21 utkast till regeringens propositioner. Före utgången av 2016 utarbetade bedömningsrådet sammanlagt tolv utlåtanden, som gällde sju olika ministeriers propositionsutkast. Bland de utkast som bedömdes fanns både omfattande och mer begränsade utkast. Medianen för behandlingstiden för utlåtanden i rådet var klart kortare än två veckor.

Bedömningsrådet anser att en stor del av de utkast till regeringens propositioner som bedömts har varit tämligen bristfälliga när det gäller konsekvensbedömningarna. I vissa enstaka fall har utkasten innehållit rätt så bra konsekvensbedömningar. En frekvent brist i utkasten är bristen på kvantitativa bedömningar. Ofta presenteras endast kvalitativa konsekvensbedömningar, vilket innebär att de väsentligaste kostnaderna och nyttoeffekterna förblir oklara. Det framgår sällan av propositionsutkasten om nyttoeffekterna av lagen är större än de kostnader som lagen medför.

Rådet för bedömning av lagstiftningen påpekar att de åtgärder som väljs för att uppnå målen ofta inte motiveras i propositionsutkasten. I utkasten bör det med hjälp av en jämförelse av alternativ kunna påvisas varför de föreslagna åtgärderna är det bästa sättet att uppnå de uppställda målen.

Enligt bedömningsrådets grova uppskattning har knappt två tredjedelar av de förbättringsförslag som lagts fram i utlåtandena beaktats i de slutliga regeringspropositionerna. Det varierar från fall till fall hur väl rådets utlåtanden har beaktats. Ministerierna har lämnat regeringspropositionerna till riksdagen tre till fjorton veckor efter att rådet har gett sitt utlåtande. Ministerierna har således inte haft mycket tid på sig att ändra utkasten.

Rådet för bedömning av lagstiftningen – årsöversikt 2016

Rådet för bedömning av lagstiftningen inledde sin verksamhet i april 2016.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417.